Biogasanlæg ved Ørtoft nu til politisk behandling

Foto: Nature Energy

Biogasanlæg ved Ørtoft nu til politisk behandling

7. juni 2024 - kl. 4:47 - af

Der er i perioden fra den 22. marts til den 26. april 2024 gennemført en for-offentlighedsfase vedrørende planlægning for et biogasanlæg på Ørtoftvej 5 nær Syvsten syd for Sæby.

Plan- og Miljøudvalget følger nu på udvalgets forestående møde den 10. juni op på for-offentlighedsfasen.

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar. Hovedparten af de indkomne høringssvar berører særligt bekymring for lugtgener.

Adresser nær arealet for placering af biogasanlægget påpeger, at anlægget ligger op ad trafikcenteret, at det vil forsage store lugt- og støjgener samt medføre enorm daglig transport af husdyrgødning til området. Derudover nævnes risiko for forurening af Grønheden Å ved uheld. Anlæggets vurderes ikke at præsentere indkørslen til Sæby på en god måde, hvilket ikke vil være positivt for eventuelle tilflyttere. Anlægget foreslås flyttet.

Vejnettets kapacitet

Center for Teknik og Miljø svarer hertil bl.a., at anlæggets placering er sket på baggrund af flere overvejelser og med alternative placeringer i spil. Placeringen skyldes i høj grad nærheden til motorvejen og øvrige overordnet vejnet. Vejnettet har kapacitet til at betjene transporterne og er hensigtsmæssig ift. at skåne mindre veje mest muligt. Biomassen på anlægget vil blive opbevaret i tætte tanke, der står i tankgård, hvorved spild kan tilbageholdes uden mulighed for at strømme til vandløb. Ind- og udlevering af biomasser sker indendørs i lukkede haller, mens f.eks. mad- og industriaffald aflæsses i et lukket system med slangekobling. Den visuelle påvirkning af landskabet skal undersøges nærmere i planprocessen.

En borger bosat i Syvsten udtrykker bekymring i forhold til lugtgener fra så stort et anlæg. Bekymringen kommer bl.a. fra, at der er hørt om udfordringer – store som små, andre steder i landet, som er svære at håndtere.

Center for Teknik og Miljø forklarer, at Frederikshavn Kommune som godkendelsesmyndighed skal meddele en miljøgodkendelse, som stiller en række vilkår til indretning og drift. Dette skal sikre, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening.

Behandles i lukkede haller

Anlægget indrettes med lukkede haller og tanke til håndtering og opbevaring af biomasse, og ventilationsluften renses i filtre. Center for Teknik og Miljø indstiller, at bemærkningen tages til efterretning, og at arbejdet med lugtgener vil indgå i den videre planproces – såfremt planlægningen igangsættes politisk.

En bemærkning udtrykker bekymring for øget tung trafik via Præstbro til et biogasanlæg.

Flere borgere i Syvsyen udtrykker stærk bekymring for lugtgener. En borger beskriver, at der er hørt om store problemer i Korskro i Sydjylland, hvor borgerne efter sigende har fået lovet mere, end der kunne overholdes – og i dag oplever store udfordringer med lugt. Det pointeres, at sådanne udfordringer ikke er ønskelige for nogen, og at anlægget i så fald ligeså kunne være placeret i Frederikshavn, hvis det var så godt.

Center for Teknik og Miljø siger i en kommentar, at bemærkningen tages til efterretning, og at arbejdet med lugtgener vil indgå i den videre planproces – såfremt planlægningen igangsættes politisk.

Dyrekøbte arbejdspladser

En Syvsten-borger nævner arbejdspladser. Det beskrives, at potentialet for at opnå 15 arbejdspladser kan blive en høj pris at betale, hvis (skatte)borgerne i sidste ende må vælge at flytte væk. Dette er ligeledes et aspekt, der bør indgå i overvejelserne.

Stank af gylle vil hindre ophold i haven

Der udtrykkes frygt for stank af gylle, som gør, at man ikke kan være i sin have. Derudover er der bekymring for, at anlægget kan have en negativ påvirkning på huspriserne, og at husene kan blive umulige at sælge.

Verdens næststørste anlæg

Nature Energy Biogas A/S ønsker at opføre et biogasanlæg til behandling af husdyrgødning og øvrige organiske biomasser. Der beskrives som det næststørste i verden.

Det ønskede biogasanlæg skal behandle op til ca. 800.000 tons biomasse årligt bestående hovedsageligt af husdyrgødning, plantebaseret biomasse samt restprodukter fra fødevareindustrien. Det betyder, at anlægget vil få en kapacitet på mere end 100 tons biomasse pr. dag.

Intet fortilfælde i indvindingsopland

I dagsordenen for behandling af punktet fremgår en væsentlig bemærkning fra den kommunale administration, som påpeger, at den ikke har kunnet finde fortilfælde på, at der andre steder i landet er etableret et biogasanlæg i indvindingsopland, hvor indvindingsoplandet er så sårbart og væsentlig for forsyningssikkerheden som ved Sæby.

Man tilføjer, at det dog er muligt, at en planlægningsproces kan muliggøre, at der med de nødvendige afbødningsforanstaltninger kan etableres et biogasanlæg på lokaliteten, der kan sikre drikkevandsforsyningen.

Det påpeges i dagsordenen, at i tilfælde af, at det besluttes, at der skal arbejdes videre med lokalplan, kommuneplantillæg, miljøredegørelse mm., vil kommunen skulle udarbejde en miljøgodkendelse, hvori der vil blive stillet vilkår til minimering af risiko for drikkevandsforurening.

Risiko for uheld vil være der

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at redegøre for disse vilkår, da de bl.a. afhænger af anlæggets udformning. Det må forventes, at selv med strenge vilkår, vil der være en risiko for uheld, der kan føre til forurening af drikkevandet.

Center for Teknik og Miljø indstiller til politikerne i Plan- og Miljøudvalget forud for deres møde, at bemærkninger fra for-offentlighedsfasen medtages i det fremtidige kommuneplantillæg- og lokalplanarbejde for området, at der igangsættes nyt kommuneplantillæg for planlægning af området, at der igangsættes ny lokalplanlægning, samt at ansøger foranstalter udarbejdelse af det nødvendige planmateriale.

Tekst: Per Rye

 

3 kommentarer til “Biogasanlæg ved Ørtoft nu til politisk behandling” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

3 kommentarer til “Biogasanlæg ved Ørtoft nu til politisk behandling”

 • Hans-Dieter Bochdam

  Den motorvejsafkørsel ved Dybvad, som absolut skulle sløjfes for at have en afkørsel “Sæby Midte” ville kunne åbne for bedre placeringer uden for bebygget område. Se så at få den gennemført, så er der mange flere muligheder i det åbne landskab uden fare for drikkevandsforurening.
  Men man ligger, som man selv har redt.
  BESKYT DRIKKEVANDET!

 • Af referat fra mødet fremgår det, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen fra Center for Teknik og Miljø, “idet det forudsættes, at ansøger foranlediger nødvendige geotekniske undersøgelser mv., der forholder sig til, hvordan grundvandet sikres.”
  Peter Sørensen (UP) stemte imod biogasanlæggets placering, da der er tale om et af kommunens særligt vigtige drikkevandsområder. En alternativ placering bør undersøges.

 • En evt. placering af biogasanlæg ved Ørtoft er nu sat på dagsordenen for næste møde i Økonomiudvalget den 19. juni.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Biogasanlæg ved Ørtoft nu til politisk behandling' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger