Anbefaling af havvindmøllepark ved Sæby

Anbefaling af havvindmøllepark ved Sæby

1. september 2015 - kl. 22:08 - af

Vindmoeller_600x250Der lades ingen tvivl om, at indsigelser og protester imod planerne om en havvindmøllepark er klart i overtal, når man gennemgår de mange høringssvar, som er indsendt og meget snart offentliggøres.

Sæby Avis har søgt om og få aktindsigt i de mange høringssvar og vil i et par artikler orientere om for og imod – i denne artikel ses på de relativt få anbefalinger.

Vejdirektoratet skriver i sine bemærkninger, at man er indstillet på efter ansøgning og på tekniske vilkår at godkende, at de pågældende statsvejs-strækninger underbores for fremføring af kabler i tilknytning til projektet. Der er tale om 2 krydsninger af motorvej E45 i en sydlig og en nordlig korridor samt af statsvejen mellem Frederikshavn og Hjørring i en nordlig korridor.

Vejdirektoratet peger på, at krydsning af kabler skal ske vinkelret på vejen. Eventuel parallelføring langs vejen må ikke ske i vejarealet. En parallelføring uden for vejareal, men inden for vejbyggelinje, vil kræve Vejdirektoratets dispensation.

Det må ligeledes påregnes, at Vejdirektoratet vil stille krav om, at samtlige arbejder udføres fra privat grund – og ikke via direkte vejadgange fra motorvejen –, og at eventuelle kabelstationer og andre bygværker skal placeres mindst 50 m fra midten af motorvejen, uden for motorvejens byggelinjer efter vejloven.

Grundlæggende vil kabler/ledninger på vejareal skulle ligge efter ”gæsteprincippet”, som er gældende for ledninger i (eller over) vej og private arealer, med mindre ledningsejeren har betalt for at have ledningen liggende i arealet, eller der eksplicit er indgået en aftale med grundejeren om, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse. Gæsteprincippet er således et spørgsmål, som alene afklares mellem grundejer og ledningsejer.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening anbefaler, at planlægningen for den kystnære havmøllepark ved Sæby fortsættes. Med i foreningens overvejelser har været, at Frederikshavn Kommune ser positivt på projektet. ”Vi er enige med kommunen i de af kommunens fremsendte forslag til forbedring af den fremlagte VVM-redegørelse,” hedder det.

Vendsyssel Energi- og Miljøforening arbejder for omstilling til 100 % vedvarende energi, der gerne må opnås tidligere end Danmarks langsigtede plan for udfasningen af fossile brændsler frem mod 2050.

Foreningen anerkender lokalbefolkningens og sommerhusejeres ret til at være imod, at deres kystområde er udpeget som muligt område til kystnære havmøller, men man har ikke set tilstrækkelig dokumentation, der godtgør, at møllerne vil bidrage til lavere huspriser og fald i turisme, eller at generne overskrider det acceptable. Foreningen vurderer, at møllerne kommer til at ligge så langt fra kysten, at støj og skygger ikke bliver et problem, og vinden vil i sommerperioden oftest blæse væk fra kysten og boligområderne.

”Vi er opmærksomme på de forskellige indsigelser fra borgerne i Sæby, som følger det samme mønster, som vi kender fra debatten, når møllerne skal opstilles på land,” lyder det i henvendelsen fra energi- og miljøforeningen. Man anbefaler, at der så harmonisk som muligt opstilles så få møller som muligt med størst mulig effekt på 8 MW eller større, hvis det er muligt.

Danmarks Naturfredningsforenings holdning til planerne om Sæby Havmøllepark er grundlæggende positiv som en naturlig konsekvens af foreningens energipolitik, hvori indgår en målsætning om 100 % vedvarende energiforsyning i 2040, og DN’s holdning er, at vindkraft skal udgøre en meget betydelig del af fremtidens energiforsyning.

Samtidig er DN positiv over for, at udpegede kystnære havarealer udnyttes som beskrevet i Energiforliget til en kapacitet på i alt 350 MW. Set i lyset af den voldsomme modstand mod landvindmøller fra berørte borgere mange steder i landet, kan de kystnære havmøller efter foreningens opfattelse også til dels ses som erstatning for en endnu større udbygning på land.

DN skriver også, at man ikke er blind for, at mølleparken vil medføre betydelige ulemper, og vi skal anmode Naturstyrelsen om at tage disse konsekvenser med i sin afgørelse, ligesom det prismæssige aspekt er væsentligt. Endvidere er vi i DN meget kritiske over for de projekter, der måtte komme ind via ”åben-dør”-muligheden, da vi mener, at der er behov for en overordnet planlægning. Desuden peges på, at Sæby er en gammel købstad med en harmonisk fremtræden og stor attraktionsværdi for såvel fastboende som turister.

Ved en placering ud for Sæby finder DN, at den indtil nu uforstyrrede horisont, når man kigger ud over havet, vil blive væsentligt forstyrret af mølleparkens lysmarkeringer. De visuelle gener heraf bør reduceres mest muligt, om muligt ved brug af ”on demand” belysning, der kun tændes, når der er fly i nærheden.

Som formodentlig en af de få købstæder i Danmark fremtræder byen med kirken som den højeste og mest markante bygning, der dermed er medvirkende til at definere byens proportioner. Dette forhold vil blive ændret, når byen bliver ”nabo” til møller med en evt. højde på op til 250 m.

Endelig ser DN problemer for fugletræk fx fra Lofoten, og man finder, at der bør gives mulighed for, at private borgere kan købe andele i mølleparken.

Frederikshavn Kommune – med underskrift af borgmester Birgit Stenbak Hansen – skriver, at man ser positivt på en eventuel etablering af Sæby Havvindmøllepark, idet kommunen ønsker at bidrage til omstilling til vedvarende energi.

Desuden vurderes det, at etablering, servicering og vedligehold af vindmølleparken vil understøtte den lokale arbejdsstyrke.

Kommunen understreger, at man ønsker, at etablering af møllerne sker så langt væk fra kysten som muligt under hensyntagen til fiskerierhvervets fremtidsmuligheder. Endvidere ønsker man møllerne samlet i klynger, så der ikke opleves en visuel barriereeffekt. Kommunen nævner også i sin anbefaling, at der gøres muligt for borgerne at købe andele i vindmøllerne, samt at de statslige myndigheder med ansvar for projektet intensiverer arbejdet med at informere og kommunikere med borgerne i de berørte lokalsamfund.

I en anden artikel orienteres om det store antal indsigelser, der er fremsendt imod planerne om at etablere en stor havvindmøllepark få km ud for Sæby.

Tekst af Per Rye

 

 

 

 

 

7 kommentarer til “Anbefaling af havvindmøllepark ved Sæby” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

7 kommentarer til “Anbefaling af havvindmøllepark ved Sæby”

 • Kurt Overgaard Jensen

  hmm ! “never ending story” Verden er af lave og på klimaområdet er det helt galt, ved
  ikke hvad årsagen er men tør vi tage risikoen for at det ikke er noget vi kan gøre ved ? Vi skal have bremset CO2 og også selv om det går ud over udsigten ved Sæby. Climaforandringer laver om på udviklingen rigtigt mange steder, Californien som tidligere er blevet kaldt “USA’s” spisekammer er ved at tørre ud. Vi mister nogle turister siges der, men hvad hvis Danmark bliver det første land i verdenen der helt dropper fossile energikilder, jeg tror vi vil blive overrendt af turister og eksperter der vil se og høre om os. Så lad os nu bare sige OK til de vidndmøller

 • Det lader til klimafanatikere får held til at gennemtrumfe planen.

  “Vendsyssel Energi- og Miljøforening arbejder for omstilling til 100 % vedvarende energi, der gerne må opnås tidligere end Danmarks langsigtede plan for udfasningen af fossile brændsler frem mod 2050.

  Foreningen anerkender lokalbefolkningens og sommerhusejeres ret til at være imod, at deres kystområde er udpeget som muligt område til kystnære havmøller, men man har ikke set tilstrækkelig dokumentation, der godtgør, at møllerne vil bidrage til lavere huspriser og fald i turisme, eller at generne overskrider det acceptable. Foreningen vurderer, at møllerne kommer til at ligge så langt fra kysten, at støj og skygger ikke bliver et problem, og vinden vil i sommerperioden oftest blæse væk fra kysten og boligområderne.”

  —Men man har ikke set tilstrækkelig dokumentation der – godtgør —

  Typisk vi-ved-bedre- argument fra ja-siden.

  Ja-sidens eneste argument for den her tåbelige plan er drømmen om at gøre Frederikshavn til 100& grøn kommune. Ja-siden har ingen bevis for hvad der sker med turismen i området, hvordan både fastboende og gæster påvirkes af møllerne,
  Sæbys fremtid i det hele taget.

  Kære Kurt Overgaard Jensen. Tror du et lille kraftvarmeværk i Vendsyssel er skyld i langvarig tørke i Californien? og kan du bevise det forholder sig sådan ?
  nej vel –

  Har du bevis for det er menneskeskabt, at Golfstrømmen ændrer sig en lille smule fra år til år, at USA fra tid til anden oplever ekstrem kulde fra Alaska der når næsten helt ned til Florida.

  Hvorfor uddøde dinosaurerne ? Hvorfor fik Danmark en istid ?
  Alt det ved du ikke en pind om, men du klynger dig til teorien om at bare Frederikshavn kommune bliver 100% grøn, så lever vi alle lykkelig til vore dages ende.

 • Karsten Munk :
  Kan du modbevise ja-siden? Nej, det tror jeg ikke.
  Har du bevis for at golfstrømmens ændring IKKE er menneskeskabt?
  Hvorfor uddøde dinosauruserne og hvorfor kom der istid til Danmark? Det må du jo svare på, siden du skriver at andre ikke ved en pind om det.
  Personligt er jeg hverken for eller imod. Lidt imod, pga udsigten, men alligevel, hvorfor ikke placere dem på havet i stedet for at sætte dem i vores baghaver.
  Sjov nok er der lige kommet to store møller mere op i vestbyen, men dem er der ikke nogen der siger noget om.

 • citat af ovenstående artikel:
  “Endvidere ønsker man møllerne samlet i klynger, så der ikke opleves en visuel barriereeffekt. Kommunen nævner også i sin anbefaling, at der gøres muligt for borgerne at købe andele i vindmøllerne, samt at de statslige myndigheder med ansvar for projektet intensiverer arbejdet med at informere og kommunikere med borgerne i de berørte lokalsamfund.” citat slut

  Her er to ting galt.
  1. En mølle kan kun producere optimalt hvis der er fri vind. Det betyder at en klynge vindmøller indenfor begrænset område vil “stjæle” vind fra hinanden, = mindre effektiv.

  2. Byrådsmedlem Jens Hedegaard har i et tidligere indlæg afsløret, at projektet måske falder på økonomien. Det passer fint med at kommunen tilbyder andele i mølleparken.
  Det skal nok passe at kommunen og bagmændene ved de står med en dårlig sag,
  og derfor prøver at lokke private til at binde sig juridisk til noget der kan blive meget dyrt for den enkelte.
  Man siger den kloge narrer den mindre kloge, her er der i hvert fald ekstra grund til at vise sund skepsis, og gennemtænke alt mange gange før man skriver under.
  Hvis vindmøllestrøm er så god ide som kommunen lægger op til, bør investeringen hvile i sig selv, uden at byens borgere også skal punge ud.
  Vi blev jo heller ikke tilbudt andele i Storbæltsbroen.

  Jeg stoler ikke på Frederikshavn kommune i den her sag.

 • Til Kim
  Du er en af dem der skal have alting skåret ud i pap.
  Jeg gengiver Vendsyssel Energi- og Miljøforening´s påstand om at de savner bevis
  fra nej-siden.
  Så spørger jeg : “hvilke beviser har ja-siden”, og må konstatere at deres såkaldte beviser svæver i luften.
  Jeg benytter bevidst ordet miljøfanatikere om tilhængere af den kystnære havvindmøllepark. Det gør jeg fordi det er åndssvagt at bruge eksempelvis global opvarmning eller tørke i Californien som argument for den kystnære vindmøllepark uden for Sæby.
  Det er alene møllernes placering der er til diskussion, men jeg gentager gerne
  at miljøfanatikere bruger alle kneb for at få den her plan gennemført.

  Jeg skal ikke bevise noget som helst over for Kurt Overgaard Jensen, det er ham der undskyld udtrykket ævler om tørke i Californien.

  Det er ingen hemmelighed at især SF fører en meget aggressiv “ja til alternativ energi” politik. Så meget at de er villige til at ødelægge tusindvis af menneskers
  dagligdag i Sæby og omegn, plus alle feriegæster som Sæby er afhængig af.

  Som ekstra provokation i dag foreslår jeg at Frederikshavns røde borgmester tvangsflytter alle mennesker ud af Frederikshavn kommune sådan som Kina diktaturet tvangsfjernede 1,4 millioner mennesker for at gøre plads til dæmninger og vandkraftværker. Herefter opdeler borgmesteren Frederikshavn kommunen i felter på 500gange500 meter og placerer en mølle midt i hvert felt.
  Så er kommunen dækket ind med grøn energi og hun er Én gang for alle fri for
  borgeres brok over rød bloks energipolitik.

 • Der er heldigvis fornuftige retningslinier for byggeri og beplantning i sommerhusområder. Ellers ville vi have det vilde vesten hvor folk kunne bygge
  uhæmmet i højden og tage udsigten fra de bagvedliggende ejendomme.

  Den foreslåede vindmølleplan ud for Sæby svarer til at fjerne lokalplanen på land
  og give alting fri. Byg som du vil uden hensyn til naboer og det øvrige samfund.

 • Placer nu de møller hvor de skader udsyn mindst. Syd for Voerså og til lidt nord for Aså. Derefter fra lidt syd for Egense til nord Dokkedal og så igen lidt ned mod Øster Hurup.
  Det kan godt være at noget af “strømmen” kommer til at gå nordpå, og ved Sæby løsningen sydpå.
  Det der er inde i billedet er økonomien omkring fundering. Kommer man for langt ud koster det ekstra kroner etc.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Anbefaling af havvindmøllepark ved Sæby' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2020 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER