“Vi lader os ikke påtvinge skifergas”

“Vi lader os ikke påtvinge skifergas”

20. november 2012 - kl. 13:30 - af

Med denne salut sluttede 92 parlamentsmedlemmer deres brev til kollegerne i det franske parlament – og med offentliggørelsen 3.marts 2011 fik alle deres bekymrede landsmænd omsider den politiske opbakning, de havde savnet. De 92 skriver:

“Vi parlamentsmedlemmer fra hele Frankrig og fra alle politiske sider har besluttet at slutte os sammen for at fremlægge vore medborgeres og de lokaltvalgtes bekymringer angående industriel indvinding af skifergas.

Selv om disse gasaflejringerne udgør en fristende og ny potentiel energikilde, kan skifergassen kun indvindes med den specielle boreteknik, hydraulisk frakturering, der anvender betydelige mængder vand blandet med kemikalier.

I betragtning af de virkninger, der er på vore naturskatte i USA og Canada, så er det utænkeligt, at nogen som helst indvinding fra disse skiferaflejringer iværksættes i Frankrig. De undersøgelser, der er foretaget i USA og Canada viser allerede skæbnesvangre konsekvenser for grundvand og mennesker.

Den tydelige mangel på gennemskuelighed fra Statens side, og den manglende sammenhæng mellem bekymringerne mht. at bevare miljøet (gennem Grenelle-arbejdet) og så bekendtgørelsen om indvinding af skifergas, tvinger os til at reagere.

Den lokale befolkning, de lokaltvalgte og de relevante foreninger er ikke blevet ikke hørt vedr. denne sags akter.

Boretilladelserne til indvinding af skifergas blev givet på forhånd og ensidigt af Staten på vegne af de samlede berørte franske områder.

Dette er utilladeligt.

Det er ikke tilstrækkeligt at udsætte efterforskningsboringerne (moratorium), indtil resultaterne i rapporten om miljøpåvirkningerne fra indvinding af skifergas foreligger. Det er absolut nødvendigt, at Staten under henvisning til “princippet om forsigtighed” , der har forfatningsmæssig betydning, straks standser alle igangsatte initiativer.

Vi er fast besluttede på at tage affære med alle tænkelige midler, at indbringe sagen for alle relevante retslige instanser, ja, endog udarbejde et lovforslag til ændring af minedriftloven. Vor beslutning er endelig. Vi lader os ikke påtvinge skifergas.“

Parlamentsmedlemmernes opfordring førte til oprettelse af to hurtigtarbejdende udvalg. Et lovforslag blev udformet på grundlag af disse rapporters konklusioner – og Frankrigs Nationalforsamling og Senat vedtog med Lov nr. 2011-835 af 13.juli 2011, som første land, at forbyde hydraulisk frakturering.

Tankevækkende, at ikke én eneste dansk folketingspolitiker offentligt og utvetydigt har krævet forbud mod anvendelse af hydraulisk frakturering/fracking og indvinding af skifergas fra alunskiferen i Nordjylland og Nordsjælland.

Skæbnesvangert for deres landsmænd i det nordlige udkants-Danmark.

Oversat fra fransk af Jytte Vejbye Johansen, lektor, cand.mag.// Svalegårdsvej 25, st. tv., 9000 Aalborg

E-mail: jvejbyej@stofanet.dk

Kilde: http://www.nofrackingfrance.fr/juridique/motion-parlementaire

11 kommentarer til ““Vi lader os ikke påtvinge skifergas”” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

11 kommentarer til ““Vi lader os ikke påtvinge skifergas””

 • Og der er møde om skifergas d. 22 nov. på Frh. Gym. kl 19.00.

 • Per Kempff-Nordkap

  Skifer-gas – Skifer-gas – Skifer-gasen i USA er blevet landets anden luft.
  Overthere er det også så heldigt, at det mester findes i USA’s Vensyssel – Alaska. Jeg tror, at vort folketing og vor regering opfatter os, som lige så langt væk fra Købehavn som Alaska fra Washinton

  Fakta er, at både regeringen og folketinget har givet Total tilladelse til at prøvebore og de har også fået tilladelse til at udvinde gassen, hvis de som forventet finder gas i passende mængder

  Jeg var til mødet på Frederikshavn Gymnasie. Et godt møde synes jeg , hvor vi fik det meste at vide, tror jeg nok.

  Det er skide farligt, men som eksperten sagde: bliver det bare gjort helt rigtigt og man ikke spilder og jorden ikke ryster og og og alle sidder helt stille – ja så skulle det i princippet være helt ufarligt.

  Landskaberne bliver selvfølgelig noget maltrakteret under alle omstændigheder og de bliver meget maltrakteret, hvis eventyret skulle være ude
  Iøvrigt vidste man ikke meget præcist – som de sagde: vi ved jo ikke, hvad vi får op, og hvorledes vi præcis skal angribe det, vi får op.

  Vor kommunen har dog allerede i følge vor kommunale projektleder gjort op med sig selv, at kommunen ingen indvendinger har til de landzone tilladelser, der skal gives og som vor Plan- og miljøudvalgsformand John Christensen plejer så sigende at sige: det ser jo meget pænt ud og vore konservative venner- De ser frem til eventyret. Jo mer jo bedre – i følge dem selv.

  Grundvandet ja hvad med grundvandet ja hvad med det, som sagt hvis det gøres rigtigt og du sidder helt stille – ja så skal det nok gå

  Men sker der ikke fejl – jo det gør der erfaringsmæssigt, men vi ved jo ikke med sikkerhed, om det sker lige her hos os.

  Kan vi i fælleskab få folketinget til at stoppe det her, som de gjorde i Frankrig og i Rumænien, så gør vi helt sikkert os selv en tjeneste.

  Men men men

  Hvis vi får skiferproduktion, og der er meget gas – så er der også rigtig mange penge i det.
  Her er det Liste-H’s opfattelse, at kommunerne i Vendsyssel skal forlange, at vi får ordninger, som de kendes i Norge: lokal-royalties.

  Vi vil skulle bære risikoen for, at det, der kan gå galt, ikke går galt, at vort grundvand ikke bliver forurenet og at vore landskaber skamferes måske til ukendelighede

  Hvem får profitten – det er således, at staten tager 70% af alle indtægterne og
  30 % går til Total.

  Vi bør, hvis de (regeringen og folketinget) mod vore ønsker, føler sig berettiget til at spille hasard med Vendsyssel – så bør der oprettes en Kultur, Velfærd og Udviklingsfond for Vendsyssel.
  Vi bør have halvdelen af alle de indtægter, der tilgår staten, hvis galt skulle være.

 • Jytte Vejbye Johansen

  Da jeg er blevet spurgt, om det ikke godt nok er mig, der har skrevet det hele i hvert af mine tre indlæg, så skal jeg her “tilstå”:
  Jo, jeg er ansvarlig for hele teksten: indledning + oversættelse + afslutning.

  En mindre teknisk udfordring bevirkede, at Henrik Christensen, avisens fremragende webredaktør, og jeg enedes om at lade lay-out være lay-out.
  Det væsentligste var at få artiklerne i avisen.

 • Eva Gad Rasmussen

  Hej Jytte.
  Hvor er det godt, at der er nogen der reagerer på skifergas.

 • Eva Gad Rasmussen

  Jeg har sendt en, så i kan forstå, at vi syntes det samme.

 • Hej Jytte

  STOR ROS for dine indæg. Det er super at vi kan læse hvad andre har tænkt og skrevet i en “sammenlignelig” situation. SUPER (også til webredaktør Henrik C)

  Som man kan læse på Kommunens hjemmeside under Skifergas er der:

  BORGERMØDE OM SKIFERGAS D. 10 JAN 2013 KL 19.00.

  Måske kan vi bruge denne debatside til spørgsmål om skifergas?

  Et første kunne være:

  1. Kan Skifergas udvindingen medføre fald i ejendoms priser helt op til 15 km fra bore stedet ? Er der udenlandske erfaringer ?

 • Jytte Vejbye Johansen

  Hej Ole.
  Tak for dine kommentarer (inkl. ros) og for at informere om vigtige møder – og nu sidst for et helt konkret spøgsmål – eller rettere to.
  Ad. 1:
  Et evt. fald i ejendomspriserne afhænger vel af om de potentielle købere ved noget om skækscenariet: anvendelse af hydraulisk frakturering til indvinding af skifergas, fossil energi, der med blot 1-3% metanlækage er lige så forurenende som kul.
  Men hvis vi nu gør som politikerne, både dem i folketinget og de lokaltvalgte, og holder det hemmeligt, så måske ejendomspriserne undgår at falde.
  Men det bliver nok svært at skjule.
  – I juni kørte jeg sydpå ad motorvejen.Ud for Brønderslev blev jeg opmærksom på usædvanligt mange blå blink fra nogen biler i nordgående retning. Det viste sig at være to ret hurtigtkørende tankbiler med mega-store aluminiumstanke. De blå blink kom fra tre ledsagende udrykningsambulancer – én foran, én imellem og én bagved de to tankbiler.
  – Hvis man googler fx “BCA: Jonah Field” eller “wyoming jonah field”, så kan man få en fornemmelse af, hvordan deres ejendomspriser har det – for ikke at tale om de huse, den lokale turistforening lejer ud til turister, der vil nyde det imponerende smukke område.
  Helt så slemt bliver det nok ikke i Vendsyssel – og hvis vi nu sidder helt stille, som Per, med ægte vendsysselsk humor, foreslår – så går det nok.
  Ad. 2:
  Min oversættelse “Senatets motiver til lovforslag om forbud mod fracking” er p.t. min bedste bud – også fordi alle andre af “gode” grunde nødvendigvis må fremføre de samme argumenter.
  På “Skifergas – nej tak” kan man under “Erfaringer fra andre lande” læse ovennævnte oversættelse i sin helhed. Det er lidt tung kost, men måske alligevel fornuftigt at tykke lidt drøv på den.
  Lad mig citere et afsnit, der ikke er til at tage fejl af, og som i høj grad vedrører Vendsyssel – ja hele Nordjylland.
  “Samtidig med miljøfarerne er landbrugs- og turismesektorerne bekymrede for den virkning, efterforsknings- og indvindingsboringerne vil få på deres erhverv.
  Hydraulisk frakturering kræver et stort antal boresteder inden for det boreareal, der hører til hvert enkelt boretilladelse.
  Listen over departementer, der kan bevidne alvoren af denne trussel for økonomien de pågældende steder, rummer bl.a. Ardeche, Aveyron, Drôme, Gard. Hérault, Lot, Lozère, Savoie, Seine-et-Marne og Vaucluse.
  Alle områder er mærkede af efterforskning- og indvindingsboringerne efter skifergas.”
  Glædelig jul – og lad os så ikke “håbe på”, men “bidrage til” et GODT nyt år, i hvilket hydraulisk frakturering forbydes ved lov og skifergassen får lov at ligge, hvor den ligger og – men det er måske for meget at forlange – politikerne beslutter at respektere borgernes demokratiske rettigheder.
  Hilsen
  Jytte
  PS:
  Borgermøder og åbne byrådsmøder 3-4 år EFTER at boretiladelserne blev givet er en ringe trøst for borgerne, for ikke at sige en “sutteklud”.
  Skaden er sket – demokratiet blev tilsidesat.

 • Jytte Vejbye Johansen

  Jeg sover ikke i nat, hvis jeg ikke får slået fast, hvad jeg mener med de to sidste linier under ad.1.
  Vendelboerne blandt læserne forstår mig sikkert, men hvad hvis “Mogens kommer forbi” siden her med en københavner —-?
  De to linier er en overmodig himmerlændings forsøg på at anvende vensysselsk humor. Det skal vi holde os fra. Det går aldrig godt.
  Derfor helt sagligt:
  Forholdene i Danmark, og Frankrig, kan af mange grunde ikke sammenlignes med forholdene i USA.
  Bl. a. er størrelsesforholdene meget forskellige. Det betyder, at da Vendsyssel er relativt lille, så vil boreområdet virke endnu mere dominerende end boreområdet på Jonah Field i Wyoming – i værste fald vil det blive værre.
  Derfor er det ikke usandsynligt, at alle ejendomspriser i store dele af Vendsyssel påvirkes – og jeg tror ikke, de stiger.
  Jytte

  Under alle omstændigheder

 • Hej Jytte

  Igen STORT tak for svar.

  Du skriver at boreområdet vil “virke endnu mere dominerende end boreområdet på Jonah Field i Wyoming”. Det tror jeg du har uhyggeligt meget ret i.

  Med udgangspunkt i geologens indlæg, på A-Ø mødet, opfatter jeg områderne ca. 6 km øst og vest for det nuværende borested, som de mest udsatte. Da man kan bore 3 km vandret, vil 2 gange 3 km betyde at det er ca 6 km, fra det nuværende borested, der er de områder, som er i størst risko for ejendomsværdi tab, pga naboskab til en skifergas boring.

  Dette kan være interessant allerede nu da høringsfasen som bekendt er i gang.

  Jeg kan ikke fra kommunens hjemmeside se, om disse områder er inddraget og har fået yderligere informationer om skifergas, eller om der venter borgere i disse områder en overraskelse.

  Et yderligere spørgsmål til borgermødet kan derfor være.

  3. Hvor er de overvejende sandsynlige, yderligere boreplaceringer, som en skifergas udvinding vil kræve ?

 • Jytte Vejbye Johansen

  Jeg er gjort opmærksom på, at terminologien i min kommentar af 26. november 2012 er ukorrekt, og jeg iler derfor med at rette.
  Jeg skrev, at de mange blå blink kom fra tre ledsagende “ambulancer”, men jeg burde have sagt mig selv, at for det første ville ambulancer med blå udrykningsblink ikke holde sig pænt foran, imellem og bagved de to store tankbiler, de ville heller ikke holde tankbilernes fart, og endelig for det tredie var de tre biler, som de blå blink kom fra, gule – og det er ambulance som bekendt ikke.
  Den korrekte benævnelse er “ledsagebiler” – og jeg undskylder fejlen.
  Uanset hvad, så virkede oplevelsen skræmmende.
  Jytte
  PS:
  Vedr. spørgsmål 3, så måTotal bestemt kunne besvare det.

 • Jytte Vejbye Johansen

  Her stod der for kort tid siden min første kommentar til Frederikshavns borgmesters meddelelse til byrådsmedlemmerne lige inden de på mødet den 3. december 2012 skulle stemme “hemmeligt” om, hvorvidt brevet til Martin Lidegaard skulle sendes eller ej. Borgmesteren sagde: “Jeg stemmer imod”.

  Kommentaren var klar nok i sit budskab, men ellers uklart og dårligt formulet.
  Derfor bad jeg om at få den fjernet.

  Allerede samme aften skrev jeg en modificeret udgave, hvor de manglende oplysninger var tilføjet og uklarheder gjort forståelige.
  Denne kommentar skrev jeg under “Det franske Senats redegørelse for motiver -” .
  Dén kommentar står der stadig.

  Derimod er der sket det, at link’et i mellemtiden er blevet beskadiget og ikke kan gengive radiooptagelsen fra det pågældende byrådsmøde.
  Det generer ikke mig, da jeg lavede min egen optagelse af radiooptagelsen – netop for en sikkerheds skyld.
  Men viser det sig, at interesserede borgere heller ikke på anden vis kan skaffe sig adgang til radiooptagelsen, såh — ja, så skal vi også til at gisne om årsagen hertil.
  Må det ikke være tilfældet.

  Se:
  Min seneste kommentar under oversættelse nr.2

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af '“Vi lader os ikke påtvinge skifergas” ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger