Dagsordenpunkter for Teknisk Udvalgs møde i morgen

Dagsordenpunkter for Teknisk Udvalgs møde i morgen

11. oktober 2010 - kl. 12:54 - af

På sit møde i morgen, tirsdag den 12. oktober, skal Teknisk Udvalg behandle følgende punkter, der har betydning for Sæby-området. Diverse bilag tilknyttet dagsordenpunkterne samt dagsordenen i sin helhed kan ses på Frederikshavns Kommunes hjemmeside.Ansøgning vedr. infotavler i Sæby

Sagsfremstilling
Sæby Handelsstandsforening og Sæby Turistforening har henvendt sig til forvaltningen med en ansøgning vedr. infotavler i Sæby.

Ansøgningen omfatter opsætning af 4 nye infostandere og vedligeholdelse af de allerede eksisterende 2 infostandere i form af grafisk opsætning og levering af nye bykort på begge sider af samtlige standere.

Økonomiske konsekvenser
Forvaltningen har udarbejdet et overslag på 143.000 kr. jf bilag.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der bevilges 143.000 kr., som finansieres via udvalgets dispositionspulje, og at Sæby Handelsstandsforening og Sæby Turistforening overtager den fremtidige vedligeholdelse af infotavlerne.

_____________________________

Harmonisering af tilskud til julebelysning og juletræer

Sagsfremstilling

Julebelysning
De seneste år har der været forskellige principper for tilskud til julebelysning i kommunen.

Teknisk Udvalg har fra pulje bevilliget 2 x 150.000 kr. som tilskud til handelsstandsforeningerne i hhv. Skagen og Sæby byer for etablering af julebelysning.

Skagen Handelsstandsforening har endvidere fået tilskud på 25.000 kr. til etablering af julebelysning ved Skagen Rådhus. (Lyskæde og engle på rådhus)

Julebelysningen i Frederikshavn by er indarbejdet som en del af gadebelysningen og er indeholdt i kontrakten med Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S.

Enkelte oplandsbyer har efter ansøgning fået mindre tilskud fra udvalgets pulje.

I 2009 fik Ålbæk Handels- og Håndværkerforening et tilskud på 10.000,- kr.

I Strandby har Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S i 2009 ydet et tilskud på 66.411 kr.

Der findes ikke i forvaltningen skriftlige aftaler om tilskud til julebelysning.

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 13. august 2009 at yde tilskud til etablering af sikringsanlæg i forbindelse med tilslutning af julebelysning til vejbelysningsanlæggene. Sikringsanlæggene etableres som anlægsarbejde og afskrives over 25 år via kontrakt med Forsyning Erhverv A/S. Strømforbruget betales sammen med vejbelysningen.

Der er etableret sikringsanlæg i følgende oplandsbyer:

Jerup, Gærum, Strandby, Elling, Lyngså, Voerså, Præstbro, Kvissel, Skærum, Hørby, Understed og Øster Vrå.

Der ydes ikke yderligere tilskud til oplandsbyerne end sikringsanlæggene iht. kontrakten.

Det anbefales, at der på budgettet for 2010 og fremefter optages 150.000 kr. excl. moms som tilskud til Sæby Handelsstandsforening og 150.000 + 25.000 kr. excl. moms til Skagen Handelsstandsforening for etablering af julebelysning.

Juletræer
Der har været forskellige kutymer for opsætningen af juletræer i oplandsbyerne i kommunen. Det foreslås derfor, at der også sker en harmonisering heraf.

I tidligere Frederikshavn og Skagen Kommuner har det været praksis at levere, opsætte og nedtage juletræer samt juletræskæder uden beregning. I tidligere Sæby Kommune har det været praksis at levere, opsætte og nedtage juletræer uden beregning, og Borgerforeningerne har herefter selv forestået opsætningen af juletræskæder og eventuel øvrig udsmykning.

Det anbefales, at der sker en harmonisering således, at hvor forvaltningen modtager en henvendelse fra en borgerforening, leveres, opsættes og afhentes juletræerne uden beregning. Forvaltningen sørger via Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S for tilslutning af strøm og strømforbrug i h.t beslutning den 13. august 2009. Borgerforeningerne forestår selv levering og opsætning af lyskæder og eventuel øvrig udsmykning af juletræet. Økonomisk anslås denne model for juletræer at svare til en udgift på 200.000 kr.

Som bilag til dagsorden vedlægges referat fra TU´s beslutning om tilslutning af julebelysning til vejbelysningsanlæg af 13.august 2009 samt uddrag af kontrakt med Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S om periodevis belysning i Frederikshavn by.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der årligt ydes et tilskud på 150.000 kr. til Sæby Handelstandsforening og 150.000 + 25.000 kr til Skagen handelsstandsforening til julebelysning
der afsættes årligt 200.000 kr. til opsætning, levering og afhentning af juletræer den samlede skønnede udgift på 525.000 kr. i indeværende år samt overslagsårene optages som særskilt ramme finansieret af udvalgets dispositionspulje.

_____________________________

Budgetforslag 2011-2014

Sagsfremstilling
Ved indgåelse af budgetforliget for året 2011 samt overslagsårene 2012 – 14 har et flertal af byrådet besluttet at annullere den tidligere beslutning i byrådet om besparelser i form af nedklassificering af offentlige veje. Med henvisning til dette samt beslutning i Teknisk Udvalg fra den 12. august 2010 om at finde alternative besparelser frem for nedklassificering af veje, skal Teknisk Udvalg nu finde kompenserende besparelser i størrelsesordenen:

2011 4.000.000 kr.

2012 4.000.000 kr.

2013 8.000.000 kr.

2014 8.000.000 kr.

Hertil kommer den besparelse på 580.000 kr. der endnu ikke er udmøntet på udvalgets område.

Den samlede besparelsesopgave udgør således for budgetåret 2011 4.580.000 kr.

Forvaltningen kan i den forbindelse anvise følgende besparelsesmuligheder:

1) Besparelse på ledelsesniveauerne i Park- og vejvæsenet svarende til 2.000.000 kr.

2) Overflytning af låneberettigede energiudgifter fra drifts til anlægsbudgettet svarende til 1.500.000. kr. Virkningen på anlægsbudgettet neutraliseres af en tilsvarende låneoptagelse.

3) Besparelse på slidlagskontoen svarende til 580.000 kr. Dette skal ses i lyset af den ekstraordinære investering på 25. mio. der er foretaget i år.

4) Besparelse på Gartneri og udsmykning svarende til 500.000 kr.

5) Besparelse på Skove og naturområder svarende til 500.000 kr.

Alle disse besparelser har virkning i alle år.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at besparelser udmøntes således:

· At Ledelsesniveauerne i Park- og vej reduceres med 2.000.000 kr.

· At der overflyttes låneberettigede energiudgifter for 1.500.000 kr.

· At Slidlagskontoen reduceres med 580.000 kr.

· At der spares 500.000 kr. på skove og naturområder.

· At besparelsen i overslagsårene 2013 og 2014 optages som en uudmøntet besparelse.

_____________________________

Orienteringssag – Tilsagn om støtte til vandløbsprojekter

Sagsfremstilling
Frederikshavn kommune har modtaget tilsagn om tilskud til 2 vandløbsprojekter ved Direktoratet for FødevareErhverv, som uddeler støttemidler fra den Europæiske Fiskerifond.

De 2 projekter skal gennemføres i henholdsvis i Strengsholt bæk ved Voerså møllesø, hvor der skabes faunapassage ved at fjerne en fisketrappe og etablere et nyt stryg, og i Bredmose bæk, hvor der fjernes en rørlægning og vandløbet genslynges for at forbedre faldforholdene.

Der har tidligere været orienteret om projekterne på TU møde 15. juni 2010.

Der er opnået maksimalt tilskud på 50 % af udgifterne i forbindelse med gennemførelse af projekterne.

Projektet i Bredmose bæk er af Voer Å Sportfiskerforening vurderet til at være den sidste alvorlige spærring i Voer å vandløbssystemet. Lystfiskerforeningen har lovet at bidrage med frivillig arbejdskraft i forbindelse med udlægning af skjulesten og udplantning af vandplanter.

Der har været afholdt et møde på stedet, hvor Lystfiskerforeningen og Dybvad Borgerforening er kommet med deres indspil til, hvordan projektet skal se ud efter gennemførelse. Borgerforeningen har givet positiv accept for projektets gennemførelse.

Projektet gennemføres på kommunalt ejede arealer.

Projektet ved møllesøen i Strengsholt bæk er udarbejdet i samarbejde med lodsejeren FDF. Borgerforeningen i Voerså har givet positiv accept af projektet.

Voer Å Sportsfiskerforening vil bidrage med frivilligt arbejde.

Miljømæssige konsekvenser
Gennemførsel af projekterne vil imødekomme krav, der vil blive stillet til kommunen i Vandplanen om at skabe faunapassage ved de 2 spærringer.

Personalemæssige konsekvenser
Myndighedsafdelingen har givet tilladelse til de 2 projekter. Klagefristen for tilladelserne udløber d. 4 november, hvorefter Park & Vej kan starte på entreprenørarbejdet.

Projektet i Bredmose bæk kan stort set gennemføres i 2010, og projektet i Strengsholt bæk opstartes i 2010 og gøres færdigt i 2011.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til orientering

_____________________________

Orienteringssag – Nyt regulativer for gadeudstilling og fortovsrestauranter i de 3 hovedbyer i Frederikshavn kommune

Sagsfremstilling
De nuværende gaderegulativer for Skagen, Frederikshavn og Sæby er fra før kommunalreformen, og der er behov for en harmonisering af disse.

Det juridiske fundament for regulativerne var Politivedtægten for Frederikshavn Politikreds og Lov om offentlige veje. De lokale politivedtægter blev den 1. juli 2005 afløst af Ordensbekendtgørelsen (Justitsministeriets bek. nr. 511 af 20/6 2005) om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

Det nye regulativ skal specielt omhandle de lokale regler for gadeudstilling og fortovsrestauranter (udendørs servering) i bymidterne af Skagen, Frederikshavn og Sæby. Desuden skal regulativet perifert omhandle de øvrige forhold, som kræver en tilladelse efter vejlovgivningen, men som i øvrigt er klart reguleret i lovgivningen.

Følgende interessenter skal høres om nyt gaderegulativ: Skagen Handelsstandsforening. Skagen Turistbureau, Handels- og Virksomhedsforeningen Frederik, Frederikshavn Turistbureau, Sæby Handelsstandsforening, Sæby a.m.b.a., Sæby Turistbureau, Handicapråd, Ældreråd og Nordjyllands Politi m.fl.

Tidsplan:
16. november 2010: Teknisk Udvalg – gennemgang af 1. udkast.
1. december 2010 – 4. januar 2011: 1. udkast til høring blandt interessenter.
Medio/ultimo februar 2011: Teknisk Udvalg – godkendelse af regulativ.
Medio/ultimo marts 2011: Økonomiudvalg.
Medio/ultimo marts 2011: Byråd.
1. april 2011: Nyt regulativ træder i kraft.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til orientering.
_____________________________

Orienteringssag – Aftale med vognmandsforening om kørsel i forb. med vintertjenesten

Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelsen af regulativet for vintervedligeholdelsen i den forestående vintersæson 2010/2011 er der indgået en forhåndsaftale med vognmandsforeningen vedrørende kørsel med sneplov og saltspreder.

Aftalen indebærer, at vognmandsforeningen koordinerer med sit bagland, hvorefter rutekørslen med sneplov og saltspreder fordeles mellem de private vognmænd udfra det behov Park & Vej har for kørsel for at kunne gennemføre vintertjenesten i henhold til det godkendte regulativ. På baggrund af vognmandsforeningens fordeling af ruter blandt de private vognmænd indgår Park & Vej efterfølgende kontrakter med de pågældende vognmænd udfra følgende generelle præmisser:

Tilkald til snerydning samt beslutning om omfang og udførelse påhvilker den vagthavende snefoged.
Sneplovkørslen foretages i overensstemmelse med de rutebeskrivelser, Park & Vej har udleveret og med udleveret udstyr fra Park & Vej.
Når rute påbegyndes/afsluttes skal vagthavende snefoged have besked. Fra udkaldet foretages og til ruten er påbegyndt, må der max. gå 60 min.
Vognmanden skal selv stille med og betale for medhjælp.
Lastbilerne skal være forsynet med mobiltelefon, som kommunikationen til enhver tid kan opretholdes.
Afregning er samme takst i hele døgnet.

Vinterhonorar dækker alle rådighedsudgifter og faste udgifter til personale og materiel. Priserne er udregnet udfra Vejdirektoratets officielle, vejledende gennemsnitspriser baseret på de afholdte licitationer på området.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller sagen til orientering.


Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Dagsordenpunkter for Teknisk Udvalgs møde i morgen ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER